Marta_021

テキスト

Johano Swicki laboris konscience kaj lerte, ricevadis sufiĉe grandan salajron, kiu donis al li la eblon ĉirkaŭigi la amatan virinon per ĉio, al kio ŝi alkutimiĝis depost sia naskiĝo kaj kio enhavis en si ĉarmon por ĉiu kuranta momento kaj trankvilecon por ĉiu morgaŭa tago. Por ĉiu? ne! nur por la plej proksima. Ĉar Johano Swicki ne estis sufiĉe antaŭzorga, por pensi pri pli malproksima estonteco, se tio postulis ian eĉ plej malgrandan rifuzon al si en la nuna momento.
Juna, forta, laborema, li fidis sian junecon, sian forton kaj laboremecon, pensante, ke ĉi tiuj trezoroj neniam elĉerpiĝos. Ili tamen elĉerpiĝis tro baldaŭ. La edzo de Marta enfalis en malsanon malfacilan kaj subitan, el kiu ne savis lin la konsiloj de la kuracistoj, nek la penoj de la malesperanta edzino. Li mortis. Kune kun lia morto finiĝis ne sole la hejma feliĉo de Marta, sed elglitiĝis el sub ŝiaj piedoj ankaŭ la fundamento de ŝia materiala ekzistado.
Ne por ĉiam sekve la edziĝa altaro savis la junan virinon de la suferoj de soleco kaj de la danĝeroj de malriĉeco. La tre malnova aksiomo, ke ekzistas nenio certa en la mondo, efektiviĝis sur ŝi en tiu mezuro, en kiu ĝi estas vera. Ĉar ĝi estas vera ne en plena absoluteco. Ĉio, kio venas al la homo el ekstere, pasas kaj ŝanĝiĝas ĉirkaŭ li sub la influo de tiuj miloj da fluoj kaj komplikiĝoj, kun kiuj iras kaj reciproke interligiĝas la sociaj rilatoj kaj aranĝoj, sub la ofte plej terura, ĉar malplej antaŭvidebla kaj antaŭkalkulebla influo de la blinda trafo. Sed la sorto de la homo sur la tero estus efektive tre bedaŭrinda, se lia tuta forto, ĉiuj liaj posedoj kaj garantioj teniĝus nur en tiuj elementoj eksteraj, ŝanĝiĝemaj kaj pasemaj kiel akvaj ondoj, dependantaj de la ordonoj de la ventoj. Jes, ekzistas nenio certa sur la tero, krom tio, kion la homo posedas en sia propra brusto kaj kapo: krom klereco, kiu montras vojojn kaj instruas iri sur ili; krom laboro, kiu lumas la solecon kaj asekuras kontraŭ mizero; krom sperto, kiu instruas, kaj altaj sentoj, kiuj gardas kontraŭ malbono. Ankaŭ ĉi tie la certeco estas nur relativa: ĝin rompas la malserena, sed nevenkebla potenco de malsano kaj morto. Sed tiel longe, kiel senskue kaj regule daŭras kaj disvolviĝas tiu proceso de la homa moviĝado, pensado kaj sentado, kiu estas nomata vivo, tiel longe la homo ne disiĝas de si mem, tiel longe li mem sin servas, helpas, apogas sin sur tio, kion li sukcesis kolekti al si en la estinteco, kio servas lin kiel batalilo en la batalo kontraŭ la komplikiĝoj de la vivo, la ŝanĝiĝoj de la sorto, la krueleco de la blinda okazo.

(TM)
ヨハン・シュビツキは誠実に賢く働き十分に高給料を受け取り続けた、それは彼が愛する女性を、生まれついた時から慣れ親しんだものや駆け抜けるその時々で心惹かれたもの、明日からの一日一日の穏やかさ、それらすべてで彼女を取り囲むことが出来た。

毎日のために?そうではない!とても近い将来のためだけだった。なぜならヨハン・シュビツキは遠い未来のことを考えるのはこの瞬間控えても良いとしても、先行きを十分に考慮してはいなかった。
若く、力があり、勤勉な彼は 自分の若さ、強さ、そして勤勉さを信頼していた、だからこれらの財産が決して尽きることは無いと思っていたのだ。しかしそれらはあっという間になくなってしまった。
マルタの夫は突然の困難な病気に倒れてしまった。それは医師の助言も絶望しつつある妻の努力も彼を救えなかった。
彼の死とともにマルタの家庭的な幸福が終わっただけでなく、暮らしの糧となる土台もまた彼女の足元から滑り落ちていった。
結果として結婚式の祭壇がその若い女性を孤独の苦しみや貧困の恐れから永遠に救えはしなかった。
世の中には確かなものは一つもない、というとても古ぼけた金言は彼女が実際にそうなったという範囲で本当だった。なぜならその金言は絶対の真実というわけではないからだ。
外部からその人にやってくるものは全て幾千もの流れや面倒な物事の影響を受けながら通り過ぎ姿を変えていく、それらと共に社会の関係や配置がお互いに繋がりあって行き来していく、その中でも突然の事故というものは前もっての予測や計算不可能なため一番恐ろしいものだ。
毎日のために?そうではない!とても近い将来のためだけだった。なぜならヨハン・シュビツキは遠い未来のことを考えるのはこの瞬間控えても良いとしても、先行きを十分に考慮してはいなかった。
若く、力があり、勤勉な彼は 自分の若さ、強さ、そして勤勉さを信頼していた、だからこれらの財産が決して尽きることは無いと思っていたのだ。しかしそれらはあっという間になくなってしまった。マルタの夫は突然の困難な病気に倒れてしまった。それは医師の助言も絶望しつつある妻の努力も彼を救えなかった。彼の死とともにマルタの家庭的な幸福が終わっただけでなく、暮らしの糧となる土台もまた彼女の足元から滑り落ちていった。結果として結婚式の祭壇がその若い女性を孤独の苦しみや貧困の恐れから永遠に救えはしなかった。
世の中には確かなものは一つもない、というとても古ぼけた金言は彼女が実際にそうなったという範囲で本当だった。なぜならその金言は絶対の真実というわけではないからだ。
外部からその人にやってくるものは全て幾千もの流れや面倒な物事の影響を受けながら通り過ぎ姿を変えていく、それらと共に社会の関係や配置がお互いに繋がりあって行き来していく、その中でも突然の事故というものは前もっての予測や計算不可能なため一番恐ろしいものだ。
しかし、その人の地球上での運命というものは、もしその人の全ての力、所有物、保証というものが、風の命じるまま波立つ水面のように、変わりやすく直ぐ動いてしまう外からの要素のみで支えられているとしたら、実際のところ非常に残念なこととなるだろう。
そう、地球上には確かなものは一つもない、あるのはその人が自分の心と頭脳に持っている物、つまり道を示し行き方を導く「賢さ」、孤独を照らし困窮から守る「労働」、「経験」から学んだこと、そして悪から身を守る「気高い思い」である。
ここでもまた、確かさというものはただ比較の問題であり、それを壊すのはどんよりした、しかし絶対的な威力を持つ病気と死なのである。
しかし、その人の行動、思考、感じ方の経過、人生とよばれているそれが揺らぐことなく規則的に続き広がっていくように長く、その人が自分自身と離れることなく長く、その人が自分に仕え、助け、過去に集めることに成功したことの上に自身を支えていれば、人生の複雑さ、運命の変化、突然の出来事の残酷さなどとの闘いにおいて武器として役に立つのです。

経過

1. Johano Swicki/ laboris konscience kaj lerte/, ricevadis sufiĉe grandan salajron, kiu donis al li/ la eblon ĉirkaŭigi la amatan virinon /per ĉio, al kio ŝi alkutimiĝis depost sia naskiĝo/ kaj kio enhavis en si ĉarmon por ĉiu kuranta momento/ kaj trankvilecon/por ĉiu morgaŭa tago.

(TM)
ヨハン・シュビツキは誠実に賢く働き十分に高給料を受け取り続けた、それは彼が愛する女性を、生まれついた時から慣れ親しんだものや駆け抜ける全瞬間に湧き出る魅力、そして全ての明日の日々の平穏さ、それら全てで回りを取り囲む可能性を彼に与えた。
(AM)
kaj kio のkio の先行詞はcxio。en siのsiは主語の kio を指し、すなわち=cxio 「それ自身、内に魅力を持つ=魅力がある物すべて」 
por cxiu kuranta momento  Porは時の経過に関する前置詞。 Kuranta は進行中の、現在の、今この時の意味。La kuranta jaro 今年、tiu cxi jaroとも言いますが。「一瞬一瞬ごとに、その時々に」
*cxiu (単数で)各々の、それぞれの、(代名詞として)各人、一人ひとり、の意味。例:en cxiu monato, cxiumonate Cxiu havas sian propran guston.人はみなそれぞれの好みを持っている。
* cxiuj (複数形で) すべての、あらゆる、(代名詞として)みんな、だれも、すべて、の意味。 例:cxiuj libroj, cxiuj klasanoj
por cxiu kuranta momento kaj trankvleco とtrankvilecoが何故momentoと並行してつかわれているのか、私にはわかりません。考えるに、kaj per trankvileco por cxiu morgauxa tago ならば悩まないのに、と思います。ここはどうにも解決できないので、kaj per trankvileco por cxiu morgauxa tago で行ったらどうでしょうか。
(TM)
ヨハン・シュビツキは誠実に賢く働き十分に高給料を受け取り続けた、それは彼が愛する女性を、生まれついた時から慣れ親しんだものや駆け抜けるその時々で心惹かれたもの、明日からの一日一日の穏やかさ、それらすべてで彼女を取り囲むことが出来た。

2. Por ĉiu? ne! nur por la plej proksima. Ĉar Johano Ŝwicki ne estis sufiĉe antaŭzorga, por pensi pri pli malproksima estonteco, se tio postulis ian eĉ plej malgrandan rifuzon al si en la nuna momento.

(TM)
全ての(明日の日々の)ために? 否!最も近しい日々のためだけ。なぜならヨハン・シュビツキは遠い未来を考えるには、それが今この瞬間にたとえほんの些細な異義を唱えていたにしても、先行きを十分に考慮する人ではなかった。
(AM)
Se tio… このtioは何を指しますか。Por pensi pri pli maproksima estonteco です。 postuli ion 必要としている。辞書によると、bezoniは「人が物事のために必要とする」であるのに対し、postuliは「物事が人に対して要求するである」とあります。「遠い未来のことをを考えるのはこの瞬間控えてもよいとしても」*se以下の文で状況、条件を示していると考えて。
(TM)毎日のために? そうではない! とても近い将来のためだけだった。なぜならヨハン・シュビツキは遠い未来のことを考えるのはこの瞬間控えても良いとしても、先行きを十分に考慮してはいなかった。

3. Juna , forta, laborema, li fidis sian junecon, sian forton kaj laboremecon , pensante, ke ĉi tiuj trezoroj neniam elĉerpiĝos. Ili tamen elĉerpiĝis tro baldaŭ.

(TM)
若く、力強い、勤勉な彼は自身の若さ、自身の力、勤勉さを信じた、これらの財産が決してなくならないと思いながら。しかしそれらはすぐになくなってしまった。
(TM)
若く、力があり、勤勉な彼は 自分の若さ、強さ、そして勤勉さを信頼していた、だからこれらの財産が決して尽きることは無いと思っていたのだ。しかしそれらはあっという間になくなってしまった。

4. La edzo de Marta enfalis en malsanon malfacilan kaj subitan, el kiu ne savis lin la konsiloj de la kuracistoj, nek la penoj de la malesperanta edzino. Li mortis.

(TM)
マルタの夫は突然の困難な病、医師の助言も、絶望する妻の努力も救えなかった病に倒れた。
 彼は死んでしまった。
(AM)
ここのel kiu は結果的に訳すのがよいと思います。
(TM)
マルタの夫は突然の困難な病気に倒れてしまった。それは医師の助言も絶望しつつある妻の努力も彼を救えなかった。彼は死んでしまった。 

5. Kune kun lia morto finiĝis ne sole la hejma feliĉo de Marta, sed elglitiĝis el sub ŝiaj piedoj ankaŭ la fundamento de ŝia materiala ekzistado.

(TM)彼の死とともにマルタの家庭的な幸福が終わっただけでなく、暮らしの糧となる土台もまた彼女の足元から滑り落ちていった。
(AM)腕がさえますねー。!!

6. Ne por ĉiam sekve la edziĝa altaro savis la junan virinon de la suferoj de soleco kaj de la danĝeroj de malriĉeco.

(TM)
いつも結婚式の祭壇が若い女性を孤独や貧困の危険から救う結果になるとは限らない。
(AM)
Ne cxiam ではないことに注意!por cxiam です。 Sekveは 従って、その結果として、の意味。La に注意。この文はマルタのことを語っています。動詞が過去形です。
(TM)
結果として結婚式の祭壇がその若い女性を孤独の苦しみや貧困の恐れから永遠に救えはしなかった。    

7. La tre malnova aksiomo, ke edzistas nenio certa en la mondo , efektiviĝis sur ŝi en tiu mezuro, en kiu ĝi estas vera. Ĉar ĝi estas vera ne en plena absoluteco.

(TM)
世の中には確かなものは一つもない、という昔からある金言はそれが真実となる範囲で彼女の身に実際にその通りになった。なぜならそれは完璧ではない状況に於いて真実なのだから。
⁂ 下線の訳がちょっとお手上げです。短い文ですが。。。
(TH)
*とても古い金言に世の中には確かなものは一つも存在しない。
 金言が真実となる範囲内で、マルタは不幸になった。
 なぜなら金言は100パーセント絶対では無い中で真実だからです。(言い換えれば例外があります。)
(UK)
下線部の訳には賛成です。Ĉar以下は会長の解釈が良いのではないでしょうか。
「それが真実となる範囲内で(実現してしまった)」…と金言に対して条件付きの言い方をしてしまったので、
Ĉar… 「あの金言はいついかなる場合にもあてはまる完全な絶対の真実であるとは言えないんですよ。」と付け加えたのだと思います。
(AM)
Vero en plena absoluteco と言えば、「絶対の真実」と訳したくなります。
(TM)
世の中には確かなものは一つもない、というとても古ぼけた金言は彼女が実際にそうなったという範囲で本当だった。なぜならその金言は絶対の真実というわけではないからだ。

8. Ĉio, kio venas al la homo el ekstere, pasas kaj ŝanĝiĝas ĉirkaŭ li/ sub la influo de tiuj miloj da fluoj kaj komplikiĝoj, kun kiuj iras kaj reciproke interligiĝas la sociaj rilatoj kaj aranĝoj, /sub la ofte plej terura,( ĉar malplej antaŭvidebla kaj antaŭkalkulebla influo de la blinda trafo.

(TM)
外部から人間の元にやって来るもの全ては彼の周りを通り過ぎて姿を変えていく、幾千の流れや面倒な物事、それらと共に社会関係や行事がお互いにつながり行き来する影響の元で、しばしば最も恐ろしいことが元で、なぜなら突発的な災難の影響は最も予測不可能で見積もり不可能だから。
(AM)
La homoという単語が出てくると その代名詞はli で受けることがおおいですが、日本語訳では「その人」と訳すのが紛らわしくなくてよいように思います。日本語で「彼」と訳すと特定された人物を指していると思われます。
Sub la ofte plej terura(……)influo de la blinda trafo 「しばしば最も恐ろしいことが元で」とはならない。間にcxar を付けた形容詞がinfluo de la blinda trafo についているから。
(TM)
外部からその人にやってくるものは全て幾千もの流れや面倒な物事の影響を受けながら通り過ぎ姿を変えていく、それらと共に社会の関係や配置がお互いに繋がりあって行き来していく、その中でも突然の事故というものは前もっての予測や計算不可能なため一番恐ろしいものだ。

9. Sed la sorto de la homo  sur la tero estus efektive tre bedaŭrinda, se lia tuta forto, ĉiuj liaj posedoj kaj garantioj teniĝus nur en tiuj elementoj eksteraj, ŝanĝiĝemaj kaj pasemaj kiel akvaj ondoj, dependantaj de la ordonoj de la ventoj.

(TM)
しかし世の中の人間の運命というものはもし彼の全ての力、全ての所有物、保証が風の命令次第で動く水面の波のように変わりやすい、さっと通り過ぎてしまう外側からの要素でのみ支えられているとしたら本当に大変残念なことだろう。
(TM)
しかし、その人の地球上での運命というものは、もしその人の全ての力、所有物、保証というものが、風の命じるまま波立つ水面のように、変わりやすく直ぐ動いてしまう外からの要素のみで支えられているとしたら、実際のところ非常に残念なこととなるだろう。

10. Jes, ekzistas nenio certa sur la tero, krom tio, kion la homo posedas en sia propra brusto kaj kapo: krom klereco, kiu montras vojojn kaj instruas iri sur ili; krom laboro, kiu lumas la solecon kaj asekuras kontraŭ mizero; krom sperto, kiu instruas, kaj altaj sentoj, kiuj gardas kontraŭ malbono.

(TM)
そう、世の中には確かなものは一つもない、人間自身の心と頭脳に持っている物を除き、つまり、賢さ、道を示しどのように行くべきかを導く賢さを除き、孤立を照らし困窮に対し保証する労働を除き、
(AM)
Efektive tre 実際のところ非常に
Krom kio…を「あるのは。。。」と訳すこともできるのでは?
孤立を照らし困窮に対し保証する 孤独を照らし、困窮から守る
Krom sperto , kiu instruas 経験がおしえてくれること、経験から学んだこと、altaj sentoj, kiuj gardas kontraux malbono 悪から身を守る気持ち
(TM)
そう、地球上には確かなものは一つもない、あるのはその人が自分の心と頭脳に持っている物、つまり道を示し行き方を導く「賢さ」、孤独を照らし困窮から守る「労働」、「経験」から学んだこと、そして悪から身を守る「気高い思い」である。

11. Ankaŭ ĉi tie la certeco estas nur relativa: ĝin rompas lamalserena, sed nevenkebla potenco de malsano kaj morto.

(TM)
ここでもまた確信というものは相対的なだけである。病と死のどんよりしたしかし無敵の威力は確信を破壊する。
(AM)
:gxin rompas.それを壊すのは、、、とつづけてもよいのでは?.
(TM)
ここでもまた、確かさというものはただ比較の問題であり、それを壊すのはどんよりした、しかし絶対的な威力を持つ病気と死なのである。

12. Sed tiel longe, kiel senskue kaj regule daŭras kaj disvolviĝas tiu proceso de la homa moviĝado, pensado kaj sentado, kiu estas nomata vivo, tiel longe la homo ne disiĝas de si mem, tiel longe li mem sin servas, helpas, apogas sin sur tio, kion li sukcesis kolekti al si en la estinteco, kio servas lin kiel batalilo en la batalo kontraŭ la komplikiĝoj de la vivo, la ŝanĝiĝoj de la sorto, la krueleco de la blinda okazo.  

(TM)
しかし、揺らぐことなく規則的に人間の行動、思考、感覚の経過、命と呼ばれるそれらが続き広がるように長く、そのように長く人間が自身と別れることなく、そのように長く自身に尽くし、助け、彼が過去に集めることに成功したことの上にささえていれば人生の複雑さ、運命の移ろいやすさ、突然の出来事の残酷さに対しての闘いにおける武器のように彼に尽くします。
(AM)
kiu estas nomata vivo  このvivoは命と言うよりは人生、生活の方がしっくりくるような
Sukcesis kolekti 集めることのできた sukcesiの使い方  
apogi sin sur ..を支えにする、…を頼りにする」
La sxangxigxoj de la sorto 運命の変化 -eco が無い。突然の出来事の残酷さとの闘い
Servas lin kiel batarilo 武器として役に立つ
(TM)
しかし、その人の行動、思考、感じ方の経過、人生とよばれているそれが揺らぐことなく規則的に続き広がっていくように長く、その人が自分自身と離れることなく長く、その人が自分に仕え、助け、過去に集めることに成功したことの上に自身を支えていれば、人生の複雑さ、運命の変化、突然の出来事の残酷さなどとの闘いにおいて武器として役に立つのです。

Marta_020   Marta_022

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です